Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Význam některých křestních jmen v matrikách

název křestního jména

význam

česky

latinsky/německy

Alžběta (Eliška)

Elisabeth/Elisabeth

Alžběta - ale také Eliška či Elsa - je hebrejského původu. Původně znělo Elíšebáh a znamená "Bůh je má přísaha", případně, že "nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu".

Ambrož

Ambrosius/Ambros

Jméno je řeckého původu a vychází z přídavného jména ambrosios, jež znamená "nesmrtelný" nebo "božský".

Anežka

Agnes/Agnesa

Pochází z řečtiny. Slovo hagné znamená "čistá" nebo "neposkvrněná" a z tohoto tvaru vzniklo latinské jméno Agnes. Stejného základu je i řecké slovo hagios, což znamená "svatý".

Anna

Anna/Anna

Ženské jméno hebrejského původu, Anna znamená "milostiplná" či "milá".Ze stejného hebrejského jména pochází také české jméno Hana.

Antonín

Antonius/Anton

Má základ v latinském Antoninus, což je adoptivní jméno k Antonius a znamená "patřící Antoniovi".

Apolena

Apollonia/Apollonia

Jméno má základ v řeckém Apollonios. Znamenalo to, že "dívka tohoto jména byla zasvěcena bohu Apollonovi". Jeho prostřednictvím pak byla "světlodárná". Českým ekvivalentem jména je Světla, Světluše i Světlana.

Barbora

Barbara/Barbara

Původní význam tohoto jména se vykládal jako "brblající a breptající". Základem je řecké slovo barbaros, což se překládá jako "cizinec" nebo "barbar". Řekové totiž cizincům nerozuměli a zdálo se jim, že ostatní jazyky neznějí pěkně a jsou breptavé a neznělé.

Bartoloměj

Bartolomeus/ Bartholomäus

Toto původně aramejské jméno znělo bar Talmai čili "syn Talmajův", přičemž Talmai souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená "brázda". Jeho otec byl totiž oráčem. Dalo by se tedy s určitou nadsázkou říci, že Bartoloměj byl synem starého Brázdy.

Blažej

Blasius/ Blasius

Jeho původ a význam je nejasný. Buď pochází z řeckého Blasios, což znamená „trpící na zápal kloubů“, nebo vzniklo z řeckého slova bléché („bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“).

Eva

Ewa/Eva

Jméno Eva je hebrejského původu a znělo Havváh. Doslova znamená "živá", přeneseně pak "životodárná" či "matka života".

František

Franciscus/ Franz (Frank)

Původem se jedná o italskou přezdívku, kterou dostal od svých přátel v mladém věku František z Assisi, protože se velice rychle naučil francouzsky a pomáhal svému otci s obchodní korespondencí.

Havel

Galus/Galus

Jméno je latinského původu. Znělo Galus a znamenalo tedy "obyvatel Galie". Dnes se toto jméno u nás objevuje jenom zřídka a více se používá jako příjmení.

Ignác

Ignatius/ Ignatius (Ignaz)

Výklad tohoto jména je stejně složitý jako snaha vysvětlit význam jeho nejznámějšího nositele - Ignáce z Loyoly. Někteří jazykovědci soudí, že toto jméno vzniklo z latinského slova ignis, což znamená "oheň". Jiní naopak soudí, že základem je agnatus čili "urozený", popřípadě cognatus, "příbuzný".

Jakub

Jacobus/ Jacob

Základy jména musíme hledat až v hebrejském Jahaqóbh, které vychází ze slova háqébh, "pata".

Jan

Joannes (Ioannes) / Johann (Johannes, Hannes nebo Hans)

Jméno, které má prastarý hebrejský původ, přičemž původní Jochánán znamenalo "Bůh je milostivý".

Jana

Joanna/ Joanna (Jana)

Jana má stejný význam jako Jan (viz výše). Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.

Jeroným

Hieronymus/ Hieronymus

Jeho základem je řecký Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená "svaté jméno" nebo "muže se svatým jménem". Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako u nás Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome. Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo

Jiljí

Aegidius/ Egidius (Ägidius)

Toto jméno je řeckého původu a znělo též Aegidius, což znamená "záštita, ochrana nebo štítonoš". Česká podoba vznikla zřejmě z 2. pádu latinské varianty jména - ta zněla Gilius.

Jiří

Georgius/ Georg (Jörg, Jürgen, Jorn, Gorgel, Görries, Gerg,... atd.)

Základem jména je řecké slovo geórgós, jež znamená "zemědělec". Stejně jako český překlad jména můžeme i řeckou variantu dále dělit: gé znamená "země", druhá část souvisí se slovem ergon, tj. "dílo" nebo "práce". Je to jméno celosvětově velmi oblíbené a existuje v mnoha národních variantách.

Johana

Joanna/Johanna (Jana)

Je jinou podobou jména Jana. Má svůj základ v mužském jméně Jan, jehož počátek je v hebrejském Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".

Josef

Josefus/ Josef

Základem jména je hebrejské Jóséph, označující "toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno má mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po celém světě.

Judita

Judita/ Judith

Jméno hebrejského původu - znamená přímo "Židovka" nebo "žena z Judeje". Základem je totiž jméno Jehúdíth. Jitka pak vznikla zřejmě z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity.

Justýna

Justina/ Justina

Toto jméno má latinský původ a znamená "spravedlivá". Naši obrozenci ostatně toto jméno překládali jako Pravdomila nebo Pravoslava.

Karel

Carolus/ Karl

Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem "muž" nebo "chlap". Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině, chorvatštině, srbštině a maďarštině zdruhovělo: označuje krále.

Ludmila (Lidmila)

Ludmila/ Ludmila

Ludmila je staré slovanské jméno, které znamená „Lidu milá“. Dá se říci, že nejznámější nositelka tohoto jména skutečně byla oblíbena snad u celého národa a po její smrti úcta k ní ještě více vzrostla.

Lukáš

Lucas/ Lukas

"Ten, který přichází z Lukánie" (Lucania, kraj v Itálii) či "Lukánec", takový je doslovný překlad tohoto jména.

Magdalena

Magdalena/ Magdalena

Souvisí s palestinským městem Magdala. V hebrejštině magdala znamená „věž“. Význam jména je „pocházející z Magdaly“.

Markéta

Margarita /Margareta (Margarete)

Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, jež znamená "perla". Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto krásného daru moře, k mandžarí. Markéta nebo také Markyta je velice rozšířena po celém světě.

Mariana

Marian(n)a / Marian(n)e

Mariana je ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus, to znamená "náležející k rodu Mariů" (asi z latinského mas, maris = "muž").

Marie

Maria/ Maria

Jméno Marie má zřejmě prastarý původ až ve starověkém Egyptě a podle některých badatelů znamená "milovaná Bohem". Jiní vědci ji však překládají jako "hořká" či jako "moře hořkosti". Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře". Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka".

Matěj (Matyáš)

Mathias/ Matias

Matěj a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.

Matouš

Mathaus/

Jméno je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená "dar Boží". Základem obou jmen - a Matyáše k tomu - je totiž jméno Mattithjáh, které se rozšířilo díky tvarům Matthaios (Matouš) a Matthíás (Matyáš, Matěj). Tato jména mají tolik společného, že je mnohé jazyky ani nerozlišují.

Michal (Michael)

Michael/ Michael (Michel)

Toto jméno je zkráceninou jména Michael, má hebrejský původ a znamená "kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu?"

 Martin

Martinus/ Martin

Toto jméno má původ v latinském slově Martinus. Je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející.

 Mikuláš

Nicolaus/ Nikolaus (Niklas, Klaus)

Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos- znamená "vítězství lidu". Později bylo N změněno na M. Mikuláš je světcem velice slavným.

Pavel

Paulus/ Paul

Pavel má základ latinský, a sice ve slově paulus - "malý".

Rozálie

Ros(z)ina/ Rosalia (Rosalie)

latinského původu. Vykládá se jako „růže, růžová“.

Saloména

Salomena/ Salome

Biblické jméno, z hebrejského šálóm, znamená mír, klid, ženská podoba k Šalamoun

Šimon

Simon/ Simon

Je hebrejského původu. Jeho význam je obvykle uváděn jako „naslouchající“.

Terezie (Tereza)

Theresia/ Theres

Ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Nejčastěji se spojuje s názvem ostrovů Thera (v Egejském moři) nebo Therasia (u Sicilie) a vykládá se jako pocházející z ostrova Thery nebo Therasie. Základ slova někteří vykládají z řečtiny (téresis) jako záštita, ochrana.

Tomáš

Thomas/ Thomas

Základem jména je syrské tóma nebo teóma, což značí "dvojče" nebo "blíženec". Proto mu také jeho řečtí spoluobčané říkali didymos.

Uršula

Ursula/ Ursula

Jméno vzniklo ze slova ursa a znamená „malá medvědice“.

Václav

Wenceslaus/ Wenzel

České jméno Václav je slovanského původu a znamená "více slavný".

Vavřinec

Laurentius/ Laurenz

Toto jméno má své počátky ve starověku a znamená, že jeho nositel pocházel z Laurenta (přímořské město v Latiu; latinská forma jména zní Laurentius a např. ruská Lavrentij).

Vít

Vitus/ Veit (Vitus)

Jméno má své počátky ve starém Římě, kde znamenalo "mít rád, radovat se". Vítek se tedy s chutí raduje či má rád a ostatní mají rádi jeho.

Žofie

Sophia/ Sophie

Jméno pochází z řeckého slova sophia, tedy „moudrost“.